Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa TanQuid GmbH & Co.KG. Korzystanie ze stron internetowych TanQuid GmbH & Co.KG jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju dla TanQuid GmbH & Co.KG. Za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

TanQuid GmbH & Co KG, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu DS-GVO, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

TanQuid GmbH & Co.KG
Schifferstr. 210
47059 Duisburg
Niemcy

Tel.: 02033173970
E-mail: info@tanquid.com
Strona internetowa: www.tanquid.com

 

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Dr Wilma Heim

E-mail: datenschutz@tanquid.com

 

 1. Ciasteczka 

Strony internetowe TanQuid GmbH & Co.KG wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to informacje, które są automatycznie zapisywane na komputerze użytkownika według ściśle określonych zasad i o zawartości, która może być sprawdzana przez użytkownika. Używamy plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia większej wygody korzystania z naszej witryny, np. aby użytkownik nie musiał za każdym razem ponownie wprowadzać swojego hasła lub preferencji. Pliki cookie nie są przypisywane do profili osobistych.

W przypadku korzystania z plików cookie i innych środków śledzenia administrator danych uzyskuje zgodę osoby, której to dotyczy, w ramach zarządzania zgodami. Zgodnie z § 25 TTDSG wymóg uzyskania zgody dotyczy nie tylko danych osobowych, ale wszystkich informacji zebranych za pomocą usług telemedialnych. Podobnie, za pośrednictwem Menedżera zgód uzyskuje się zgodę nie tylko na wykorzystanie plików cookie, ale także na ich przechowywanie oraz ocenę odpowiednich danych zgody zgodnej z ochroną danych. Z wymogu uzyskania zgody wyłączone jest przechowywanie informacji lub dostęp do już przechowywanych informacji, które są technicznie niezbędne do działania witryny.

Osoba, której dane dotyczą, może również w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Zainstalowane przez nas pliki cookie są zazwyczaj usuwane również po opuszczeniu naszej witryny. Nie dotyczy to jednak plików cookie pochodzących np. od firmy Google. Te pliki cookie mogą być przechowywane przez dłuższy czas. Jeśli użytkownik posiada konto Google, dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych może zostać zresetowany i ponownie uruchomiony przy ponownej wizycie w witrynie. Ponadto użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia zainstalowanych plików cookie w dowolnym momencie lub wycofania swojej zgody za pośrednictwem systemu zarządzania zgodami znajdującego się na końcu niniejszej polityki prywatności.

 1. Zarządzanie zgodami

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Menedżera Zgody „Complianz „*. Za pomocą Menedżera zgód uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych, które wymaga zgody (np. analiza, śledzenie itp.). Korzystając z Menedżera zgód, możemy informować użytkowników o poszczególnych plikach cookie i narzędziach, których używamy. Za pomocą Menedżera zgód można wybrać pliki cookie i narzędzia, które mają być kategorycznie dozwolone lub odrzucane. Na końcu niniejszej polityki prywatności Menedżer zgód zawiera również przegląd używanych plików cookie oraz możliwość zmiany lub cofnięcia zgody. Dzięki temu użytkownik może podjąć świadomą decyzję o przekazaniu swoich danych, a my możemy korzystać z plików cookie i narzędzi w sposób przejrzysty i udokumentowany, zgodny z wymogami ochrony danych.  Menedżer zgód przetwarza dane osobowe użytkownika w celu zarejestrowania jego decyzji o zezwoleniu na pliki cookie i narzędzia oraz zapisania jej w celu ponownego odwiedzenia naszej witryny. Obejmuje to m.in. odpowiedni plik cookie z decyzją użytkownika (zgodą) oraz dalsze dane użytkowe, np. adres IP, nazwę domeny, czas żądania, dane serwera (w tym typy transmisji danych, status serwera itp.), kraj, przeglądarkę i system operacyjny.

Więcej informacji oraz zasady ochrony prywatności obowiązujące u Administratora Zgody można znaleźć pod adresem: https://complianz.io/de/.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu technicznego udostępnienia naszej strony internetowej na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • w celu wykonania umowy lub zastosowania środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celu zawarcia z nami umowy (np. o produktach lub usługach) lub uzyskania informacji o naszych produktach lub usługach;
 • w celu wykorzystania zarządzania plikami cookie do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy jako administrator danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Obowiązek prawny polega na informowaniu użytkownika o wykorzystywanych przez nas plikach cookie, a także na uzyskiwaniu i dokumentowaniu zgody użytkownika na przetwarzanie danych; oraz
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, aby móc technicznie udostępnić użytkownikowi zarządzanie plikami cookie. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość zapewnienia Użytkownikowi atrakcyjnego, sprawnego technicznie i przyjaznego dla użytkownika zarządzania plikami cookie, a także podejmowanie działań mających na celu ochronę zarządzania plikami cookie przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz zapobieganie stwarzaniu przez zarządzanie plikami cookie zagrożeń cybernetycznych dla osób trzecich.

 

 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa TanQuid GmbH & Co.KG pobiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub automatyczny system wywołuje tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Można gromadzić następujące dane:

(1) typy i wersje używanych przeglądarek,
(2) system operacyjny używany przez system dostępu,
(3) strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. referrer),
(4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu w naszej witrynie internetowej,
(5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej,
(6) adres protokołu internetowego (IP),
(7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz
(8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, TanQuid GmbH & Co KG nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam na niej umieszczanych, (3) zapewnienia długoterminowej operacyjności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. W związku z tym TanQuid GmbH & Co KG analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane zawarte w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu technicznego udostępnienia naszej strony internetowej w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • w celu wykonania umowy lub zastosowania środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celu uzyskania informacji o naszej firmie oraz naszych produktach/usługach; oraz
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, aby móc technicznie udostępnić Państwu stronę internetową. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie Państwu atrakcyjnej, sprawnie działającej technicznie i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, a także podejmowanie działań mających na celu ochronę naszej strony internetowej przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz zapobieganie stwarzaniu przez naszą stronę internetową zagrożeń cybernetycznych dla osób trzecich.

Dane osobowe użytkowników przechowujemy na naszych serwerach wyłącznie przez czas trwania ich wizyty na naszej stronie internetowej. Po opuszczeniu naszej strony internetowej dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

 1. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa TanQuid GmbH & Co.KG zawiera wymogi prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; naszym uzasadnionym interesem jest właściwe reagowanie na zapytania klientów;
 • Jeśli żądanie ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO;
 • Jeśli wniosek ma na celu dochodzenie praw osoby, której dane dotyczą, dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Dane osobowe użytkownika przechowujemy początkowo na czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub na czas trwania naszych relacji biznesowych. Obejmuje to również zainicjowanie umowy (przedkontraktowy stosunek prawny) oraz przetwarzanie umowy.

Ponadto przechowujemy dane osobowe do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń prawnych wynikających z relacji z użytkownikiem, aby w razie potrzeby wykorzystać je jako dowód. Okres przedawnienia wynosi zazwyczaj od 12 do 36 miesięcy.

 1. Usługi mapowe

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy link do lokalizacji naszego zakwaterowania na Mapach Google, usłudze Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka zależna Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Dzięki integracji w formie zwykłego linku żadne dane nie są przekazywane do Google za pośrednictwem naszej witryny. Jednak po kliknięciu na link zostaniesz przekierowany na strony Google, gdzie Twoje dane będą przetwarzane przez Google. Za przetwarzanie tych danych odpowiada wyłącznie firma Google.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google, jak również prawa użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Funkcja komentowania na blogu na stronie internetowej

Na blogu prowadzonym na stronie internetowej administratora TanQuid GmbH & Co KG oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu. Blog to portal prowadzony w witrynie internetowej, zwykle publicznie dostępny, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. postach blogowych. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawi komentarz na blogu opublikowanym na niniejszej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane i opublikowane informacje o czasie wprowadzenia komentarza oraz nazwie użytkownika (pseudonimie) wybranej przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Przechowywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich, publikując komentarz lub zamieszczając treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby w razie potrzeby mógł on odciążyć się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza sieci to zbieranie, kompilacja i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacze), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści związanych z reklamą internetową.

Firmą obsługującą komponent Google Analytics jest

Google Inc.

1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View, CA 94043-1351

USA

Administrator wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy sieci za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność w naszej witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą.

Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia firmie Google analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, jej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Oprócz możliwości niewyrażenia zgody za pośrednictwem menedżera zgody, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, jak opisano powyżej, i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a także wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym terminie, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, a dostęp do nich można uzyskać pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z minimalnym okresem przechowywania danych przez Google Analytics.

 1. Linki

Niektóre części naszej witryny zawierają łącza do witryn internetowych osób trzecich. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, w tym za stosowane przez nie praktyki przetwarzania danych. W przypadku przesyłania informacji do takich witryn lub za ich pośrednictwem należy zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek informacji, które mogą być przypisane użytkownikowi.

 1. Kategorie beneficjentów

Początkowo tylko nasi pracownicy otrzymują wiedzę o danych osobowych.

Dane użytkownika będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo albo gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Udostępniamy również dane użytkownika w niezbędnym zakresie dostawcom usług, z których korzystamy w celu świadczenia naszych usług. Ograniczamy udostępnianie danych do tego, co jest niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika. W niektórych przypadkach nasi usługodawcy otrzymują dane użytkownika jako podmioty przetwarzające zamówienie i są wówczas ściśle związani naszymi instrukcjami w zakresie przetwarzania danych. W niektórych przypadkach odbiorcy działają samodzielnie z danymi użytkownika, które im przekazujemy.

Poniżej wymieniamy kategorie odbiorców Twoich danych:

 • Spółki stowarzyszone z grupy spółek, o ile działają dla nas jako podmioty przetwarzające dane i np. świadczą usługi informatyczne lub o ile jest to niezbędne do świadczenia naszych usług,
 • dostawcy usług informatycznych, którzy m.in. przechowują dane, pomagają w administrowaniu i konserwacji systemów oraz archiwizują akta.
 • firmy windykacyjne i doradców prawnych w dochodzeniu naszych roszczeń,
 • organów i instytucji publicznych w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
 • Dostawcy usług płatniczych i banki w celu pobrania zaległych płatności z kont lub wypłacenia kwot zwrotu,

 

 1. Transfer z kraju trzeciego

W ramach korzystania z Google Analytics przesyłamy skrócony adres IP użytkownika do USA.

Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych opracowanych i udostępnionych przez Komisję Europejską, które uzgodniliśmy z odpowiednimi dostawcami. Niemniej jednak, ze względu na przepisy prawa państw spoza Unii Europejskiej (np. tzw. Cloud Act w USA), nawet jeśli te umowy i zbiory zasad zostaną zawarte, nadal istnieje możliwość, że w szczególności agencje rządowe uzyskają dostęp do danych osobowych użytkownika, a my nie będziemy w stanie temu zapobiec, zatrzymać ani kontrolować. Z tych względów zgoda użytkownika na korzystanie z plików cookie obejmuje również cel przekazywania danych do krajów spoza UE.

Jeśli, nawiasem mówiąc, usługodawcy są wykorzystywani w kraju trzecim, na co mamy wpływ, są oni również zobowiązani do przestrzegania poziomu ochrony danych w Europie poprzez uzgodnienie standardowych klauzul umownych UE oraz pisemne instrukcje. Ewentualnie przekazujemy dane na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

W przeciwnym razie nie przekazujemy danych osobowych użytkownika do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Egzekwowanie prawa

Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników na naszej stronie internetowej, aby móc dochodzić swoich praw i egzekwować roszczenia prawne. Przetwarzamy dane osobowe także po to, aby móc bronić się przed roszczeniami prawnymi. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapobiegania przestępstwom lub ich ścigania.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, o ile dochodzimy roszczeń prawnych lub bronimy się w sporach prawnych albo zapobiegamy przestępstwom lub prowadzimy dochodzenia w ich sprawie.

Przechowujemy dane osobowe przez okres ich obowiązywania:

 • procedury egzekwowania roszczeń prawnych,
 • postępowania w celu obrony przed roszczeniami prawnymi,
 • o ewentualnym postępowaniu karnym.

 

 1. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową, czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO w związku z prawem handlowym, gospodarczym lub podatkowym, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do rejestrowania i przechowywania Państwa danych.

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi ustawowymi okresami przechowywania, na przykład zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (§§ 238, 257 ust. 4 HGB) lub niemieckim kodeksem podatkowym (§ 147 ust. 3, 4 AO). Obowiązek przechowywania danych może trwać od dwóch do dziesięciu lat. (np. z prawa handlowego i prawa podatkowego).

W przypadku, gdy przechowywanie danych jest konieczne do zawarcia umowy, przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu podjęcia decyzji o zawarciu umowy, a po tym czasie tylko przez czas trwania umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku umownego. Okres przedawnienia wynosi zazwyczaj od 12 do 36 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu GDPR. Użytkownik ma następujące prawa w stosunku do nas jako administratora danych, których może również dochodzić w stosunku do operatora danej platformy w odniesieniu do naszej obecności w mediach społecznościowych. Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych stosowane przez operatora. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego operatora. Prawa osób, których dane dotyczą, są następujące:

 • Prawo do informacji: Użytkownik może zażądać informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do dalszych informacji związanych z ich przetwarzaniem (art. 15 DSGVO). Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach to prawo dostępu może być ograniczone lub wyłączone.
 • Prawo do sprostowania danych: W przypadku, gdy dane osobowe nie są (lub przestały być) dokładne lub niekompletne, użytkownik może zażądać poprawienia i, w razie potrzeby, uzupełnienia tych danych (art. 16 DSGVO).
 • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych: Jeśli spełnione są wymogi prawne, użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 GDPR) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 GDPR). Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 (1) i (2) DSGVO nie ma jednak zastosowania m.in. wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 17 (3) (b) DSG-VO).
 • Prawo do sprzeciwu: Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych (art. 21 DSGVO). Jeśli wymogi prawne zostaną spełnione, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z warunkami art. 20 DSGVO masz prawo zażądać od nas dostarczenia Ci danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Odwołanie jest skuteczne tylko na przyszłość; oznacza to, że odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, osoba, której dane dotyczą (Ty) ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza GDPR.
 • Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:
  Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii
  Bettina Gayk
  PO Box 20 04 44
  40102 Düsseldorf
  Kavalleriestraße 2-4
  40213 Düsseldorf

  Telefon: 02 11/384 24-0
  E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

  Wnioski o skorzystanie z przysługujących praw powinny być w miarę możliwości kierowane na piśmie na adres podany powyżej lub bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

 

Informacje na temat prawa do sprzeciwu Art. 21 DSGVO

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) lub art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeżeli istnieją ku temu podstawy wynikające z jego szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 DSGVO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zastrzeżenie można złożyć bez zbędnych formalności i najlepiej skierować je na adres:

TanQuid GmbH & Co.KG
Schifferstr. 210
47059 Duisburg

Tel.: 02033173970
E-mail: info@tanquid.com
Strona internetowa: www.tanquid.com

 

 1. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie zmienionej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. O ile nie określono inaczej, takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z jej najbardziej aktualną wersją.

Ostatnia aktualizacja 04.04.2022