Środowisko naturalne jest dla nas bardzo istotne

Ochrona gleby, powietrza oraz wody jest jednym z wytycznych punktów w zasadach działania naszej firmy. Wielorakie instalacje wymagają aby ryzyka związane ze środowiskiem naturalnym były minimalizowane podczas działania zakładów nawet na poziomie planowania i projektowania. Z tego powodu regulacje dotyczące standardu EN ISO 14001 o zarządzaniu ochroną środowiska jak również wszelkie inne regulacje i prawa dotyczące zarządzania ryzykiem są głęboko zakotwiczone w kompleksoym systemie zarządzania TanQuid TMS.

Ochrona środowiska zależy w dużym stopniu od osobistej inicjatywy i odpowiedzialności. Nawej jeśli w danym aspekcie pracy nie obowiązują oficjalne przepisy podejmujemy kroki niezbędne do unikania lub redukcji emisji, wycieków do wody lub gruntu lub wód gruntowych oraz do minimalizacji odpadów.

Informacje Ogólne

Wypełniając obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, wynikające z art. 261 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, (Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) niniejszym przekazujemy Państwu informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w bazie TanQuid Polska w Radzionkowie.

1.Nazwa i adres zakładu

Baza Paliw TanQuid Polska Sp. Z o.o.
ul. Nałkowskiej 51, 41-922 Radzionków
tel.: 32 388-08-00,
faks: 32 388-21-30
e-mail: silesia@tanquid.com,
www.tanquid.com

2.Osoba udzielająca informacji:

Adam Jędrzejczyk  – członek zarządu
e-mail: adam.jedrzejczyk@tanquid.com

3.Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Tanquid Polska Sp. z o.o. w Radzionkowie jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZDR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie obowiązki prawne spoczywające na zakładzie zostały zrealizowane. Obowiązujące dokumenty wymagane przez Prawo Ochrony Środowiska tj.:
1. zgłoszenie zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
2. Raport Bezpieczeństwa,
3. Program zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
4. Wewnętrzy Plan Operacyjno – Ratowniczy,
są opracowane i zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Państwowej w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest decyzja Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wydana na podstawie pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

4.Charakter działalności prowadzonej w Bazie Paliw TanQuid Polska w Radzionkowie

Do głównych zadań bazy należy:

– przyjęcie produktów przerobu ropy naftowej,
– magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych, dodatków uszlachetniających do paliw i biokomponentów do paliw w zbiornikach magazynowych stojących z dachem stałym,
– załadunek paliw i biokomponentów do autocystern,
– składowanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych,
– usługi w zakresie uszlachetniania i produkcji paliw ciekłych.

Paliwa tj. olej napędowy i benzyny dostarczane są do bazy paliw wyłącznie transportem kolejowym. Następnie przez pompownię rozładunkową przetłaczane są do naziemnych stojących stalowych zbiorników z podwójnym dnem i ścianą osłonową.
Baza przystosowana jest również do przyjmowania biokomponentów i dodatków uszlachetniających dostarczonych w autocysternach.

5.Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących w Bazie TanQuid Polska w Radzionkowie

W Bazie TanQuid Polska w Radzionkowie znajdują się substancje niebezpieczne tj olej napędowy III kl.p.n., benzyny bezołowiowe I kl.p.n, dodatki uszlachetniające do paliw III kl.p.n., ester metylowy III kl.p.n.

6.Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się na terenie Bazy Paliw w Radzionkowie stwarzają zagrożenia:
– pożarowe/wybuchowe,
– dla środowiska naturalnego.

Ze względu na prowadzony profil działalności występujące zagrożenia można podzielić na następujące grupy:
– zagrożenia pożarowe,
– zagrożenia dla środowiska naturalnego,
– zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Na terenie zakładu substancje niebezpieczne stanowią substancje palne charakteryzujące się właściwościami szkodliwymi dla zdrowia a niektóre są klasyfikowane jako rakotwórcze. Produkty te są niebezpieczne dla środowiska, działają bardzo toksycznie na organizmy wodne i mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Obiekty technologiczne tj. wszystkie zbiorniki magazynowe, pompownie, front rozładunkowy i załadunkowy ulokowane zostały na szczelnych, skanalizowanych powierzchniach, z których wody opadowe odprowadzane są poprzez kanalizację na zestaw separatorów i osadników stanowiących oczyszczalnię ścieków. Awaryjnie uwolnione substancje niebezpieczne są w całości kierowane do zbiornika awaryjnego.

Uwolnione substancje niebezpieczne o charakterze palnym mogą po uwolnieniu rozprzestrzeniać się także w postaci chmur parowych. Jeżeli substancja jest cięższa od powietrza chmura parowa może utrzymywać się przy powierzchni terenu i wnikać we wszelkie zagłębienia i przestrzenie otwarte poniżej poziomu terenu (studzienki, kubatura budowlana). W przypadku substancji lżejszych od powietrza chmury parowe mogą rozprzestrzeniać się z wiatrem poza obszar bazy paliw.

W związku z możliwością uwolnienia się do atmosfery substancji palnych na terenie bazy TanQuid w Radzionkowie w części jej obiektów technologicznych (zbiorniki magazynowe, pompownia rozładunkowa) bezpośrednio związanych z magazynowaniem i dystrybucją lotnych frakcji benzynowych rozmieszczono detektory węglowodorów informujące o obecności tych substancji w powietrzu. W przypadku wykrycia przez detektory ponadnormatywnych stężeń frakcji benzynowych w powietrzu informowania poprzez sygnał alarmowy pracowników bazy (dyspozytorów), przy jednoczesnym natychmiastowym wyłączeniem z eksploatacji obiektu, na którym to przekroczenie zostało wykryte.

W odniesieniu do terenów i ludności znajdującej się poza Bazą Paliw wspólnie z PSP zostały opracowane potencjalne możliwości zaistnienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, które stały się bazą do sporządzenia przez PSP Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenów przyległych.

7.Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Na terenie bazy Tanquid Polska w Radzionkowie alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:
– sygnały akustyczne przekazywane syrenami i buczkami,
– system „intercom”,
– sieć telewizji przemysłowej,
– sieć telefoniczna telefonii stacjonarnej i komórkowej,
– inni pracownicy.

W przypadku zaistnienia pożaru alarm o zagrożeniu na terenie bazy ogłaszany jest dźwiękiem modulowanym syreny alarmowej, przerywanymi sygnałami dźwiękowymi (sekwencja krótkich sygnałów). Alarmy odwołuje się ciągłym sygnałem dźwiękowym syreny alarmowej lub buczka trwającym 3 minuty.
Tryb postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia rejonów przyległych do bazy obejmuje następujące czynności:

1. ogłoszenie alarmu,
2. przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej, ochrony środowiska, Urzędu Miasta Radzionków.
3. monitorowanie prowadzonej akcji likwidacji zagrożenia siłami Państwowej Straży Pożarnej,
4. bieżące informowanie na temat rozwoju i likwidacji zaistniałego zdarzenia.

Do ogłoszenia alarmu upoważniony jest Kierownik bazy lub wyznaczona osoba, która zostanie powiadomiona o wystąpieniu awarii,
Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej akcję ratowniczą rozpoczyna Dyspozytor Bazy Paliw, Kierownik Bazy lub osoba go zastępująca. Kierujący akcją przekazuje informację o zaistniałej awarii do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach lub JRG w Radzionkowie.
Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zagrożonym obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (Dyspozytor Bazy Paliw, Kierownik obiektu lub osoba go zastępująca).
Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje kierujący działaniem ratowniczym Dowódca akcji gaśniczej PSP we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W przypadku koniczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwową Straż Pożarną lub policję (albo zgodnie z kompetencjami) za pośrednictwem środków masowego przekazu.

8.Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia poważnej awarii

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy TanQuid Polska w Radzionkowie oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz policją).

W przypadku intensywnego zadymienia zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosować się do niżej podanych wskazówek:
– zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
– unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego,
– nie utrudniać dojazdu ekipom/służbom ratowniczym do Bazy Paliw,
– nie wchodzić w obszar wysokiego zadymienia,
– zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń,
– zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym (o ile to możliwe) do kierunku wiatru,
– jeśli znajdziesz się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknij okna i wyłącz wentylację, jeśli widoczność na to pozwala opuść rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą,
– do czasu odwołania alarmu śledź na bieżąco komunikaty nadawane przez służby ratownicze oraz media,
– stosować się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe.

9.Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo Ochrona Środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.
W trosce o bezpieczeństwo, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego kierownictwo TanQuid ściśle współpracują ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach, Służbą Zdrowia (np. pogotowie ratunkowe), Urzędem Miasta Radzionków, Policją i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.
Dla Bazy TanQuid w Radzionkowie opracowany został Wewnętrzny Plan Operacyjno- Ratowniczy zgodnie z wymaganiami prawnymi.
Stworzony plan oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń zgrywających współpracę służb przewidzianych do reagowania w przypadku wystąpienia awarii. Analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją Wewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego odbywają się nie rzadziej, niż co 3 lata.

10.Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Prowadzący bazę TanQuid Polska w Radzionkowie opracował i przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach informacje niezbędne do opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ. Informacje te zawarte zostały również w Zgłoszeniu Zakładu, Programie Zapobiegania Awariom Przemysłowym, Raporcie Bezpieczeństwa oraz Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym.

11.Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą TanQuid Polska w Radzionkowie, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Tanquid Polska w Radzionkowie, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres: TanQuid Polska ul. Z. Nałkowskiej 51, 41-922 Radzionków,

Informacje związane z:
rejestrem substancji niebezpiecznych, zatwierdzonym Programem Zapobiegania Awariom Przemysłowym, Raportem Bezpieczeństwa oraz Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym lub ich zmianami, przyjętym Zewnętrznym Planem Operacyjno – Ratowniczym oraz instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (Dz.U. z 2016 r. poz.672 art. 267).

Aktualizacja 28.03.2022